Main content

  Thang Ñoái Chieáu Tieâu Chuaån Lôïi Töùc theo Möùc Ngheøo Khoù Lieân Bang

  Höôùng Daãn Tieâu Chuaån 2012: Söû duïng thu nhaäp vaø soá ngöôøi trong gia ñình , xaùc ñònh tieâu chuaån cho giaûm giaù taøi chaùnh.  Soá ngöôøi trong gia ñìnhMöùc Ngheøo Khoù Lieân bang (100%)
  Thôøi haïn Haøng naêm
  Möùc Ngheøo Khoù Lieân bang (100%)
  Thôøi haïn Haøng thaùng
  Neáu döôùi 400% (neâu döôùi ñaây) cuûa FPIG, ñuû ñieàu kieän nhaän giaûm giaù
  Thôøi haïn Haøng naêm
  Neáu döôùi 400% (neâu döôùi ñaây) cuûa FPIG, ñuû ñieàu kieän nhaän giaûm giaù
  Thôøi haïn Haøng thaùng
  1$11,170$930.84$44,680$3,723.36
  2$15,130$1,260.84$60,520$5,043.36
  3$19,090$1,590.84$76,360$6,363.36
  4$23,050$1,920.84$92,200$7,683.36
  5$27,010$2,250.84$108,040$9,003.36
  6$30,970$2,580.84$123,880$10,323.36
  7$34,930$2,910.84$139,720$11,643.36
  8$38,890$3,240.84$155,560$12,963.36
  Neáu theâm moät ngöôøi$3,960$330$15,840$1,320