Main content

  Daim Ntawv Qhia Txog Laj Thab Npas Txoj Cai Federal Poverty Income Guideline Muaj Li Nram No - 2012

  Kev Luj Xyuas Los Pab Rau xyoo 2012


  Tsev NeegLaj Thab Npas Txog Cai Federal Poverty Guidelines (100%) - Ib XyooLaj Thab Npas Txog Cai Federal Poverty Guidelines (100%)-Ib HliYog tau nyiaj tsawg tshaj 400% (qhia nram qab) FPIG tau txais kev pab tas nro - Ib XyooYog tau nyiaj tsawg tshaj 400% (qhia nram qab) FPIG tau txais kev pab tas nro-Ib Hli
  1$11,170$930.84$44,680$3,723.36
  2$15,130$1,260.84$60,520$5,043.36
  3$19,090$1,590.84$76,360$6,363.36
  4$23,050$1,920.84$92,200$7,683.36
  5$27,010$2,250.84$108,040$9,003.36
  6$30,970$2,580.84$123,880$10,323.36
  7$34,930$2,910.84$139,720$11,643.36
  8$38,890$3,240.84$155,560$12,963.36


  Ib tug neeg twg no ces ntxiv li $3,960 rau cov nyiaj ib xyoo thiab ntxiv $330 rau cov nyiaj ib hli.